Magazyn Przeciwpowodziowy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy między innymi wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. W magazynie składowany jest niezbędny sprzęt i materiały przeznaczone do wykorzystania w bezpośredniej akcji przeciwpowodziowej oraz innych działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

 

Powódź - rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

1. Typy powodzi ze względu na źródło:

a) powódź rzeczna - powódź związana z wezbraniem wód rzecznych, strumieni, potoków górskich, kanałów, jezior, w tym powódź wynikająca z topnienia śniegu;

b) powódź opadowa - powódź związana z zalaniem terenu wodami pochodzącymi bezpośrednio z opadów deszczu lub z topnienia śniegu, może obejmować miejskie powodzie burzowe lub nadmiar wody na obszarach pozamiejskich;

c) powódź od wód gruntowych - powódź związana z zalaniem terenu na skutek podniesienia się poziomu wód powyżej poziomu gruntu, może obejmować podniesienie się wód gruntowych i podziemnych wynikające z wysokiego poziomu wód powierzchniowych;

d) powódź od strony morza - powódź związana z zalaniem terenu przez wody morskie, w tym ujściowe odcinki rzek i jeziora przybrzeżne;

e) powódź od urządzeń elektrotechnicznych - powódź związana z zalaniem terenu przez wody na skutek awarii budowli piętrzących;

f) powódź wywołana innymi czynnikami oraz o nieznanej genezie.

2. Typy powodzi ze względu na mechanizm:

a) naturalne wezbranie - zalanie terenu na skutek podniesienia się poziomu wody;

b) przelanie się wody przez budowle przeciwpowodziowe - zalanie terenu na skutek przelania się wód np. przez koronę wału przeciwpowodziowego;

c) awaria budowli przeciwpowodziowych lub infrastruktury technicznej - zalanie terenu na skutek zniszczenia lub uszkodzenia naturalnych lub sztucznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych lub infrastruktury technicznej, w tym awarii obiektów retencyjnych, wrót przeciwpowodziowych;

d) powódź zatorowa - zalanie terenu na skutek powstania naturalnego lub sztucznego zatoru na cieku;

e) inne powodzie charakteryzujące się odmiennym mechanizmem.

źródło: http://www.powodz.gov.pl/pl/definicja_i_typy