Projekt SCWEW

top.png [47.37 KB]

Miasto Kalisz 
Realizuje Projekt Realizowany z Funduszy Europejskich „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

 

Cel projektu: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1.085.964,47 zł

 

bottom.png [123.04 KB]

 

 

SCWEW w Kaliszu zaprasza na najbliższe spotkanie w ramach sieci współpracy pt. „Dostosowania – warsztat nauczyciela. Dobre praktyki” .

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia o godz.9.00. Zapraszamy nauczycieli kaliskich placówek edukacyjnych do uczestnictwa w spotkaniu.

 

Link do łączenia https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcyZDkzODMtNzEzYi00ODJlLWFhNTQtYzBkOTk2NDU3Yjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229e8f0970-ba47-4d3a-a54a-22e53df19272%22%2c%22Oid%22%3a%227a6e8a3d-8de0-46cf-9ab6-340dbc63bbaf%22%7d

 

 

Sylwia Baranowska

Lider SCWEW w Kaliszu

www.scwewkalisz.pl