Strategia Rozwoju na lata 2014-2024

"Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024"

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Rada Miejska Kalisza przyjęła Uchwałą Nr XLIX/651/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku „Strategię Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024”.

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024 r. oraz informacja o udziale społeczeństwa w jej sporządzeniu wraz z informacją w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, a także podsumowanie wynikające z przepisów art. 55 ust. 3, znajdują się w załącznikach.

 

 

Raporty z monitoringu i ewaluacji "Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024":

Uznając dynamikę uwarunkowań społeczno - gospodarczych otoczenia oraz przyjmując monitorowanie, ewaluację oraz aktualizowanie za nieodłączny element cyklu strategicznego,
zgodnie z zapisami rozdziału czwartego „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024” opracowano następujące raporty sprawozdawcze z monitorowania procesu realizacji strategii oraz przeprowadzenia okresowego badania ewaluacyjnego strategii:

  • Okresowy raport sprawozdawczy z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 - 2024 za rok 2014 Analiza makroekonomiczna.
  • Okresowy raport sprawozdawczy z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 - 2024 za rok 2015 Analiza makroekonomiczna.
  • Okresowy raport sprawozdawczy z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 - 2024 za rok 2016 Analiza makroekonomiczna.
  • Okresowy raport sprawozdawczy z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 - 2024 za rok 2017 Analiza makroekonomiczna.
  • Raport sprawozdawczy z realizacji celów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 - 2024 Okres 2014 - 2017.
  • Raport sprawozdawczy za lata 2014 - 2017 z ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 - 2024”.

 Wszystkie raporty sprawozdawcze znajdują się w załącznikach.