Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024

„Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024” przyjęta została Uchwałą Nr XLIX/651/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku.

W Strategii - najważniejszym dokumencie wielowymiarowego planowania perspektywicznego określono następującą wizję rozwoju Miasta Kalisza:

 „Kalisz – otwarte miasto o wysokiej jakości życia jego mieszkańców i dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej gospodarce”.

Strategia określiła cele oraz główne kierunki rozwoju miasta w 3 głównych sferach: społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno – ekologicznej, dla których zdefiniowano łącznie 8 celi strategicznych oraz 42 cele operacyjne:

Sfera społeczna

1. Cel strategiczny: Kalisz – tu chcę żyć.
1.1.  Cel operacyjny: Wsparcie dla osób młodych i rodzin.
1.2. Cel operacyjny: Zapewnienie wysokiego komfortu życia osób starszych.
1.3. Cel operacyjny: Aktywizacja i wsparcie dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem.
1.4. Cel operacyjny: Podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia.
1.5. Cel operacyjny: Zwiększenie skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
1.6. Cel operacyjny: Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej.
1.7. Cel operacyjny: Aktywizacja sportowa i turystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Cel strategiczny: Kalisz – aktywne miasto, aktywni obywatele.
2.1.  Cel operacyjny: Rozwój partycypacji społecznej w procesie zarządzania.
2.2. Cel operacyjny: Kontynuowanie wsparcia dla inicjatyw oddolnych i NGOs.
2.3. Cel operacyjny: Dalsza optymalizacja procesu obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta.
2.4. Cel operacyjny: Zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za sprawy lokalne oraz ich aktywizacja na rzecz dobra wspólnego.

3. Cel strategiczny: Kalisz – kuźnia talentów.
3.1.  Cel operacyjny: Podnoszenie jakości i różnorodności oferty edukacyjnej Kalisza.
3.2. Cel operacyjny: Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami edukacyjnymi.
3.3. Cel operacyjny: Rozwój ośrodka akademickiego w Kaliszu.

Sfera gospodarcza

4. Cel strategiczny: Kalisz – biegun wzrostu.
4.1.  Cel operacyjny: Tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.
4.2. Cel operacyjny: Ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej.
4.3. Cel operacyjny: Wzmacnianie dostępności narzędzi ułatwiających kooperację podmiotów gospodarczych.
4.4. Cel operacyjny: Wspieranie kooperacji biznesu z nauką.
4.5. Cel operacyjny: Wzmacnianie działalności badawczo-rozwojowej.
4.6. Cel operacyjny: Stymulowanie rozwoju sektorów innowacyjnych w regionie.
4.7. Cel operacyjny: Promocja gospodarcza.

5. Cel strategiczny: Kalisz – synergia aglomeracji.
5.1.  Cel operacyjny: Wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
5.2. Cel operacyjny: Poprawa systemu transportowego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
5.3. Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju gospodarczego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
5.4. Cel operacyjny: Organizowanie wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń kulturalno- rozrywkowych oraz sportowych.
5.5. Cel operacyjny: Wdrożenie i rozwój systemu konsultacji władz.
5.6. Cel operacyjny: Wspólny lobbing na rzecz rozwoju regionalnego.

6. Cel strategiczny: Kalisz – unikatowe dziedzictwo.
6.1.  Cel operacyjny: Rozwój i promocja unikatowego w skali kraju produktu turystycznego.
6.2. Cel operacyjny: Stworzenie i wypromowanie rozpoznawalnej marki Miast.
6.3. Cel operacyjny: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
6.4. Cel operacyjny: Wspieranie inwestycji sprzyjających rozwojowi kultury i turystyki.

Sfera przestrzenno - ekologiczna:

7. Cel strategiczny: Kalisz – funkcjonalne miasto.
7.1.  Cel operacyjny: Poprawa dostępności zewnętrznej i jakości infrastruktury transportowej.
7.2. Cel operacyjny: Poprawa jakości i kompleksowości transportu publicznego.
7.3. Cel operacyjny: Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania się w Śródmieściu poprzez podejmowanie działań rewitalizacyjnych i aktywizacyjnych.
7.4. Cel operacyjny: Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.
7.5. Cel operacyjny: Poprawa jakości i dostępności usług publicznych poprzez budowę, modernizację i doposażenie obiektów użyteczności publicznej.

8. Cel strategiczny: Kalisz – naturalna przestrzeń.
8.1.  Cel operacyjny: Wzmocnienie systemu zachęt do zmiany systemów grzewczych na bardziej ekologiczne.
8.2. Cel operacyjny: Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
8.3. Cel operacyjny: Realizacja przedsięwzięć poprawiających stan środowiska naturalnego.
8.4. Cel operacyjny: Rekultywacja obszarów powyrobiskowych.
8.5. Cel operacyjny: Preferencyjne warunki prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw wykorzystujących ekologiczne rozwiązania.
8.6. Cel operacyjny: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

„Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024” obowiązywała do 27 października 2022 r. tj. do dnia przyjęcia Uchwały Nr LVII/799/2022 Rady Miasta Kalisza w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku”.