Kaliskie organizacje pozarządowe

I. MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I INNYCH PODMIOTÓW POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA KALISZA

Na podstawie Zarządzenia Nr 204/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013r. wprowadza się procedurę monitorowania i aktualizacji "Mapy aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza. Procedura ta zapewni pełne i bieżące informacje o organizacjach pozarządowych.
Funkcje mapy aktywności NGO;

  • informacyjna
  • promocyjna
  • organizacyjna

Mapa organizacji pozarządowych tworzona jest na podstawie wniosku i ankiet dobrowolnie wypełnionych przez organizacje działające na terenie Kalisza. Mapa aktywności jest w głównej mierze podstawą do zapraszania organizacji pozarządowych do konsultacji, informowania o działaniach Urzędu Miasta oraz Rady Miasta Kalisza.
Wszelkie materiały dotyczące wpisu do mapy aktywności NGO prosimy przesyłać na adres Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych : wssm@um.kalisz.pl

II. POTENCJAŁ KALISKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W mieście zarejestrowanych jest  około 350 organizacji, są to organizacje o różnym profilu działania. Głównymi obszarami działalności naszych organizacji są: kultura, sztuka, edukacja, pomoc społeczna, profilaktyka oraz zdrowie. Ich praca znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do jego rozwoju i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

Atuty działających na terenie miasta organizacji to: zaangażowanie, entuzjazm i motywacja do pracy. Do słabych stron zaliczyć należy prawną i finansowo – księgową stronę zarządzania. Organizacje funkcjonujące na terenie naszego miasta zmagają się z licznymi problemami, między innymi są to: braki  lokalowe i sprzętowe oraz trudności finansowe  - co wpływa na ograniczenie możliwości realizowania różnego rodzaju projektów.  Ponadto analiza ofert na realizację zadań publicznych składanych w Urzędzie Miasta wskazuje, że niektóre organizacje pozarządowe mają problemy z wypełnieniem wniosków aplikacyjnych.

Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu polityk kluczowych dla miasta i jego mieszkańców. W związku z powyższym Urząd Miasta wspiera i stymuluje rozwój III sektora w Kaliszu – zainteresowane organizacje pozarządowe mogą skorzystać z doradztwa prowadzonego przez Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego.

Wieloletnia współpraca miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi pokazuje, że III sektor odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizacji zadań miasta wobec mieszkańców, rozwiązywaniu problemów społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych i wielu innych.  Dlatego ważne jest, aby współdziałanie opierało się na poprawnym przepływie informacji i rzetelnej wiedzy między obydwoma partnerami: samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Wykaz stowarzyszeń zwykłych dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza.