Kaliskie organizacje pozarządowe

POTENCJAŁ KALISKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Na dzień 5 października 2020r. w Kaliszu zarejestrowane były 372 organizacje pozarządowe, w tym 276 stowarzyszeń, 70 fundacji oraz 26 stowarzyszeń zwykłych. Spośród stowarzyszeń 32 to oddziały terenowe organizacji ogólnopolskich. O ile w porównaniu do stanu z 2015r. zmalała liczba oddziałów terenowych i stowarzyszeń zwykłych, to w okresie tym wzrosła i to o ponad 100% liczba fundacji działających na terenie Kalisza. Prawie dwukrotnie wzrosła również liczba podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Aktualnie są to 33 podmioty.
Według posiadanych danych około 28% organizacji pozarządowych funkcjonujących w Kaliszu jako główny obszar swojej działalności wskazuje sport, turystykę i rekreację. Z kolei dla 22% organizacji dominującym obszarem jest ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sprawy społeczne i działalność charytatywna, dla 17% kultura i sztuka oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, dla blisko 10% obszar działalności mieści się w sferze aktywności gospodarczej, zaś dla 8% jest to edukacja i wychowanie. Inne obszary swojej działalności jako podstawowe deklaruje niewielka procentowo ilość podmiotów (są to organizacje o charakterze politycznym, religijnym, obywatelskim itp.).
Wieloletnia współpraca miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi pokazuje, że III sektor odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizacji zadań miasta wobec mieszkańców, rozwiązywaniu problemów społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych i wielu innych. Dlatego ważne jest, aby współdziałanie opierało się na poprawnym przepływie informacji i rzetelnej wiedzy między obydwoma partnerami: samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Wykaz stowarzyszeń zwykłych dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza