Kaliskie organizacje pozarządowe

POTENCJAŁ KALISKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Aktualnie w Kaliszu zarejestrowane są 376 organizacje pozarządowe, w tym 263 stowarzyszeń, 83 fundacje oraz 30 stowarzyszeń zwykłych (stan na 31.12.2022r.). Spośród stowarzyszeń 31 to oddziały terenowe organizacji ogólnopolskich. Status organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do pozyskiwania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych posiada 37 kaliskich organizacji pozarządowych
Spośród działających w Kaliszu NGO-sów dominują organizacje, które jako główny obszar swojej działalności wskazują sport, turystykę i rekreację oraz ochronę i promocję zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a także sprawy społeczne i działalność charytatywną, Znaczny odsetek organizacji działa także w sferze kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz edukacji i wychowania.
Wieloletnia współpraca miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi pokazuje, że III sektor odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizacji zadań miasta wobec mieszkańców, rozwiązywaniu problemów społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych i wielu innych. Dlatego ważne jest, aby współdziałanie opierało się na poprawnym przepływie informacji i rzetelnej wiedzy między obydwoma partnerami: samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Wykaz stowarzyszeń zwykłych dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza