Jednostki pomocnicze Miasta - osiedla - stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miasta Kalisza i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców Miasta. Utworzone zostały uchwałą  nr V/42/1999 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 1999 roku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Na terenie Kalisza znajduje się 26 jednostek pomocniczych: 23 rady osiedli oraz 3 sołectwa.

Uchwałami Rady Miasta osiedlom nadano statuty określające ich organizację i zakres działania. Organami osiedla są: rada osiedla i zarząd osiedla. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów osiedla w zakresie zgodności z prawem sprawuje Rada Miasta Kalisza i Prezydent Miasta. Działalność statutowa osiedli finansowana jest ze środków przyznawanych im corocznie przez Radę Miasta.

Członkowie rad osiedlowych pracują społecznie czyli nie otrzymują za swoją działalność wynagrodzenia. Decyzje rady osiedlowej mają moc prawną. Skład rady osiedlowej ma moc wnioskodawczą oraz opiniotwórczą. Zakres działania może wykraczać poza teren osiedla i promieniować na ogólniejsze działania władz miejskich.

W ramach kompetencji rady osiedlowej jest także stałe inicjowanie petycji obywatelskich i różnego typu inicjatyw obywatelskich. Celem działania rady osiedla jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców osiedla a także koordynowanie takich, działań, aby było one właściwie zarządzane. Rada Osiedla jest organem, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy i petycje.