Centrum Organizacji Pozarządowych

Przy ulicy Babina 1 powstało Centrum Organizacji Pozarządowych - miejsce, w którym kaliskie NGO'sy mogą realizować swoje działania, ale również skorzystać ze wsparcia technicznego, merytorycznego oraz uzyskać niezbędne informacje.
Centrum Organizacji Pozarządowych funkcjonuje w strukturze Urzędu Miasta Kalisza – Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Do zadań Centrum należy przede wszystkim działalność na rzecz organizacji pozarządowych poprzez udzielanie wsparcia technicznego, merytorycznego i informacyjnego dla już istniejących podmiotów społecznych oraz pomoc w tworzeniu nowych organizacji. Miejsce to ma służyć również nawiązywaniu ściślejszej współpracy organizacji pozarządowych z administracją samorządową.

Swoje zadania Centrum realizować będzie poprzez udostępnianie pomieszczeń i sprzętu dla organizacji pozarządowych na prowadzone przez nie działania statutowe, udostępnianie adresu rejestrowego dla potrzeb nowo powstających organizacji, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, promowanie lokalnych organizacji i realizowanych przez nie działań.

Do dyspozycji organizacji pozostają, wyposażone w sprzęt multimedialny i biurowy, m.in. sala wykładowa na 30 osób, dwie sale warsztatowe oraz pozostała przestrzeń COP, którą w części będzie można dostosowywać do organizowanych wydarzeń, a także niezbędne zaplecze socjalne.

Z pomieszczeń Centrum będą również korzystały funkcjonujące w naszym mieście zespoły o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, w tym m.in. Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Kaliska Rada Seniorów. Będzie to także miejsce umożliwiające m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych.

W ramach działań na rzecz profesjonalizacji i wsparcia kaliskiego „trzeciego sektora” COP będzie organizować szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje członków organizacji oraz porady prawne, księgowe i organizacyjne. Zakładamy, że program działań podejmowanych przez Centrum tworzony będzie przede wszystkim przez same organizacje, a zakres szkoleń i doradztwa oferowanego przez COP wynikać będzie ze zgłaszanych propozycji i potrzeb.

Centrum Organizacji Pozarządowych stanowi odpowiedź na zgłaszane przez lata potrzeby kaliskich organizacji, które niejednokrotnie borykają się z problemami lokalowymi, brakiem dostępu do sprzętu biurowego, a także fachowego doradztwa. Zależy nam na tym, by Centrum było miejscem tętniącym życiem, współtworzonym przez zaangażowanych społecznie mieszkańców, którzy znajdą tu przestrzeń do wymiany doświadczeń i inicjowania nowych pomysłów. 

Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Kalisza do zapoznania się z regulaminem COP(Nowe okno)(Link do innej strony).

Centrum Organizacji Pozarządowych powstało w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”, współfinansowanego przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Kontakt:

Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu

tel. 797 702 486

cop@um.kalisz.pl