Instytucje i jednostki miejskie działające na rzecz osób z niepełnosprawnością

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

Celem Ośrodka jest realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz pomoc osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

62-800 Kalisz, ul. Graniczna 1
tel. +48 62 7574510, +48 62 7685762
e-mail: sekretariat@mops-kalisz.pl
www: http://mops-kalisz.pl

 

DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM (MOPS)

62-800 Kalisz, ul. Graniczna 1B
tel. +48 62 7574510, wew. 2200
e-mail: mops.dpn@mops-kalisz.pl

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza. Dom jest jednostką pomocy społecznej stałego pobytu dla 180 osób przewlekle somatycznie chorych, dorosłych, obojga płci, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Przedmiotem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom usług na poziomie obowiązującego standardu.
Dom uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca świadczy następujące usługi bytowe,opiekuńcze oraz wspomagające. Dom umożliwia również swoim mieszkańcom korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26
tel. +48 62 7673016
e-mail: dpskalisz@poczta.fm
www: http://www.dpskalisz.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

Dzienny Dom Pomocy Społecznej to placówka oferująca wsparcie seniorom którzy ze względu na wiek, chorobę, poczucie osamotnienia, niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 

62-800 Kalisz, ul. Cegielniana 6
tel. +48 62 7535778
e-mail: ddps.kalisz@wp.pl
www: https://ddpskalisz.pl

 

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W KALISZU

Centrum to placówka zapewniająca osobom niepełnosprawnym opiekę, terapię, wsparcie psychologiczne oraz rehabilitację. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu posiada 40 miejsc w trybie dziennym i dwa miejsca w trybie całodobowym.

 

62-800 Kalisz, ul. Żwirki i Wigury 10
tel. +48 62 5005053
www: https://www.facebook.com/p/Centrum-Opieku%C5%84czo-Mieszkalne-w-Kaliszu-100090997277271/?_rdr

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „TULIPAN” W KALISZU

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu przeznaczony jest dla 50 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. W placówce osoby niepełnosprawne objęte są poradnictwem psychologicznym oraz psychiatrycznym. Podopieczni objęci są również rehabilitacją ruchową oraz specjalistycznymi usługami medycznymi.

 

62-800 Kalisz, ul. Widok 77
tel. +48 62 7663482
e-mail: biuro@sdstulipan.kalisz.pl
www: https://sdstulipan.kalisz.pl

 

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
(Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych ul.Kościuszki 1a pok. 102)

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Kalisza, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności Urząd Miasta Kalisza w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. przedstawianie Prezydentowi Miasta Kalisza bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

62-800 Kalisz, Kościuszki 1A
tel. +48 62 7654486
e-mail: jsibinski@um.kalisz.pl

 

BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KALISZU

Biuro Świadczeń Rodzinnych obsługuje i wypłaca świadczenia w zakresie spraw związanych z:

 • zasiłkiem rodzinnym
 • dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka
 • dodatkiem do wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 1A
tel. +48 62 7654429
e-mail: bsr@um.kalisz.pl
www: https://www.kalisz.pl/urzad/kontakt , http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/12

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KALISZU

Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza. Celem działania Zespołu jest realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności, orzekania o stopniu niepełnosprawności, orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych, wydanych na jej podstawie.

 62-800 Kalisz, ul. Staszica 47A
tel. +48 62 7667747
e-mail: biuro@orzecznictwo.kalisz.pl 
www: https://orzecznictwo.kalisz.pl

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KALISZU

Urząd jest jednostką organizacyjną miasta Kalisza. Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, w tym aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

 62-800 Kalisz, ul. Staszica 47A
tel. +48 62 7689700, +48 62 7668940
e-mail: poka@praca.gov.pl, sekretariat@pup.kalisz.pl  
www: https://kalisz.praca.gov.pl

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W KALISZU

Poradnia jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, której przedmiotem działalności jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a rodzicom i nauczycielom udzielanie pomocy w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 19
tel. +48 62 5010119
e-mail: poradnia@ppp1kalisz.pl
www: https://ppp1kalisz.pl

 

 

 

SZKOŁY SPECJALNE

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19

62-800 Kalisz, ul. Budowlanych 2
tel. +48 62 5032544
e-mail: sekretariat@sps19.kalisz.pl
www: http://sps19.kalisz.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 20

62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
tel. +48 62 7651282
e-mail: zs12@um.kalisz.pl; szkola.szpitalkalisz@gmail.com   
www: http://sp20szpitalna.szkolnastrona.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 17
tel. +48 62 5023360
e-mail: sosw1.kalisz@gmail.com
www: https://sosw1kalisz.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 19
tel. +48 62 5023555
e-mail: info@os-w.pl
www: https://os-w.pl

 

Placówki oświatowe posiadające oddziały integracyjne:

Publiczne Przedszkole Nr 19

62-800 Kalisz, ul. Widok 98a
tel. +48 62 7532315
e-mail: pp19integracja@wp.pl
www: https://pp19.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 13

62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 34
tel. +48 62 7663206
e-mail: sekretariat@zsp4.kalisz.pl 
www: https://zsp4.kalisz.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 17

62-800 Kalisz, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b
tel. +48 62 7653433
e-mail: sekretariat@sp17.kalisz.pl 
www: http://sp17.kalisz.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 18

62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 9A
tel. +48 62 7531132
e-mail: 18sp.kalisz@gmail.com 
www: https://sp18.kalisz.pl

 

Zespół Szkół Zawodowych

62-800 Kalisz, ul. Wąska 13
tel. +48 62 5976011, 799845842
e-mail:  zs@um.kalisz.pl
www: http://zs.kalisz.pl

 

V Liceum Ogólnokształcące

62-800 Kalisz, ul. Piskorzewie 6
tel. +48 62 5016161
e-mail: 5liceumkalisz@wp.pl 
www: https://5lo.kalisz.pl

 

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu (działa przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19)

62-800 Kalisz, ul. Budowlanych 2
tel. +48 725 316633, +48 725 316635
e-mail: owit@sps19.kalisz.pl 
www: http://owit.sps19.kalisz.pl  

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji MIŁOSIERDZIE w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Graniczna 20
tel. +48 62 5931600
e-mail: wtz@fm.kalisz.pl 
www: http://wtz.fm.kalisz.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Księdza Orione w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki  24
tel. +48 572 841080 w godz. 9.00–16.00
e-mail: wtzorione@gmail.com 
www: https://kaliszcentrum.orione.pl/warsztat-terapii-zajeciowej