Kaliski senior

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców naszego miasta mających powyżej 60. roku życia. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany demograficzne, konieczne staje się zintensyfikowanie działań poprawiających komunikację pomiędzy samorządem a lokalnym środowiskiem seniorów. Od Szanownych Pań i Panów zależeć może, jak ma kształtować się rzeczywistość, jakie działania władz miasta należałoby poprawić, przyspieszyć czy też uruchomić – tak, aby przeżywanie codzienności było przyjemne, w szerokim tego słowa rozumieniu  i w poczuciu  bezpieczeństwa, że trudne problemy wynikające ze „starszeństwa” są do rozwiązania. Nieodzownym  było  powołanie  Rady Seniorów, która przy aktywnym udziale Pań i Panów gwarantować będzie partycypację, tj. włączenie seniorów w życie społeczne, w działania, które mają zaspakajać potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe. Oczekujemy na kontakt Państwa z Kaliską Radą Seniorów.