Kaliskie organizacje pozarządowe

POTENCJAŁ KALISKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W mieście zarejestrowanych jest  około 350 organizacji, są to organizacje o różnym profilu działania. Głównymi obszarami działalności naszych organizacji są: kultura, sztuka, edukacja, pomoc społeczna, profilaktyka oraz zdrowie. Ich praca znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do jego rozwoju i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

Atuty działających na terenie miasta organizacji to: zaangażowanie, entuzjazm i motywacja do pracy. Do słabych stron zaliczyć należy prawną i finansowo – księgową stronę zarządzania. Organizacje funkcjonujące na terenie naszego miasta zmagają się z licznymi problemami, między innymi są to: braki  lokalowe i sprzętowe oraz trudności finansowe  - co wpływa na ograniczenie możliwości realizowania różnego rodzaju projektów.  Ponadto analiza ofert na realizację zadań publicznych składanych w Urzędzie Miasta wskazuje, że niektóre organizacje pozarządowe mają problemy z wypełnieniem wniosków aplikacyjnych.

Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu polityk kluczowych dla miasta i jego mieszkańców. W związku z powyższym Urząd Miasta wspiera i stymuluje rozwój III sektora w Kaliszu – zainteresowane organizacje pozarządowe mogą skorzystać z doradztwa prowadzonego przez Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego.

Wieloletnia współpraca miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi pokazuje, że III sektor odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizacji zadań miasta wobec mieszkańców, rozwiązywaniu problemów społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych i wielu innych.  Dlatego ważne jest, aby współdziałanie opierało się na poprawnym przepływie informacji i rzetelnej wiedzy między obydwoma partnerami: samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Wykaz stowarzyszeń zwykłych dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza