e-rekrutacja do żłobków publicznych

1 czerwca 2021 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz

Od dnia 1 czerwca od godz.12.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów (ksero dokumentów) wyszczególnionymi w załączniku do Zarządzenia Nr 180/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminu rekrutacji dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz złożyć do wybranego żłobka.

Strona do elektronicznego naboru wraz ze szczegółowymi informacjami:
Rekrutacja do żłobków.

Rekrutacja dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz odbywa się z zachowaniem następujących terminów:

od dnia 1 czerwca od godz. 12.00 do dnia 15 czerwca do godz.12.00 – rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka w systemie elektronicznym oraz złożenie w wybranym żłobku dokumentów przez rodziców/opiekunów;

od dnia 16 czerwca do dnia 22 czerwca – weryfikacja wniosków przez dyrektorów żłobków, w tym terminie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września;

do 24 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji. Zalogowanie rodzica/opiekuna do systemu umożliwi sprawdzenie wyników wyłącznie dla własnego dziecka. Oprócz sprawdzania wyników„on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru.

 

Kryteria pierwszeństwa wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz:

 Lp. Opis Kryterium  Wartość kryterium w punktach  Wymagane dokumenty / sposób weryfikacji
1 oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w systemie dziennym bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, 1 punkt

1.Wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przedłożenia:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu

b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

c) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

d) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

lub

2.Oświadczenie rodzica o podjęciu zatrudnienia od dnia 1 września wraz przedłożeniem zaświadczenia z zakładu pracy o zamiarze zatrudnieniu. Zaświadczenie należy złożyć do dnia 15 czerwca.

Rodzice/opiekunowie prawni będący w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,

w tym

rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko i pobierający zasiłek rodzinny

 1 punkt

  

 

1 punkt

(w sumie można uzyskać 2 punkty)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko oraz decyzja dotycząca przyznania zasiłku rodzinnego 
 3 Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej 1 punkt Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka 1 punkt Dyrektor żłobka przy weryfikacji dokumentów, sprawdza, czy rodzeństwo uczęszcza do żłobka
5 Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, co do którego brak jest przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do żłobka  1 punkt Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
6 dzieci z rodzin wielodzietnych (na utrzymaniu w rodzinie jest troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki), 1 punkt  Kaliska Karta „Kaliska Karta Rodzina 3+”
7 Dziecko posiadające na dzień zgłoszenia dziecka do Żłobka wszystkie aktualne szczepienia obowiązkowe. 1 punkt  Zaświadczenie od lekarza potwierdzające szczepienia
8 Jeden lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 1 punkt  Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
Tekst: Agnieszka Pawełczyk - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Zdjęcie: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF