Zapisz dziecko do szkoły - nabór elektroniczny

Już od 26 lutego będzie można zapisać dziecko do przedszkola oraz zgłosić dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej w obwodzie której zamieszkuje.

Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkół podstawowych.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji.

Na stronie sukcesywnie będą zamieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

 

Rekrutacja do przedszkoli

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

 

Przedszkola i oddziały zerowe w szkołach podstawowych:

Deklaracje pozostanie w przedszkolu

Rodzice, którzy chcą pozostawić dziecko w danym przedszkolu będą mogli złożyć deklaracje pozostania w przedszkolu w terminie 7 - 16 lutego 2024 r.

 

Rekrutacja elektroniczna – wnioski

Rodzice, którzy nie składali deklaracji pozostania w przedszkolu i rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola powinni w terminie od 26 lutego do 8 marca 2024 r. wypełnić elektronicznie wniosek do przedszkola oddziału zerowego w szkołach podstawowych, sprawdzić go i zatwierdzić w systemie.

 

Harmonogram rekrutacji:

26 marca 2024 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

27 marca – 3 kwietnia 2024 – należy potwierdzić wolę nauki w placówce,

5 kwietnia 2024 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

9 - 11 kwietnia 2024 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej,

23 kwietnia 2024 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

24 – 26 kwietnia 2024 r. – należy potwierdzić wolę nauki w placówce,

30 kwietnia 2024 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:

 

Lp

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1

Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym

64

2

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym lub w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo lub uczy się w trybie dziennym

32

3

Kandydat posiada rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub w tej samej szkole podstawowej (dotyczy również zespołów szkolno – przedszkolnych )

16

4

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

8

5

Kandydat w wieku 3 - 5 lat

4

6

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki

2

W naborze uczestniczy 15 przedszkoli publicznych (w tym przedszkola: Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek i Przedszkole Nr 2 „Tęczowa Kraina”), 10 przedszkoli niepublicznych oraz 2 szkoły podstawowe.

 

Szkoły Podstawowe klasy pierwsze:

Zgłoszenia

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której zamieszkują, mogą od 26 lutego 2024 r. złożyć zgłoszenie do tej szkoły.

tutaj sprawdzisz swój obwód obwody szkół podstawowych

 

Rekrutacja elektroniczna – wnioski

W rekrutacji wezmą udział tylko szkoły podstawowe, w których będą wolne miejsca. (w przypadku zapełnienia miejsc przez dzieci obwodowe, szkoła nie będzie brała udziału w rekrutacji).

Rodzice, którzy chcą wybrać szkołę inną niż szkoła obwodowa ich dzieci, powinni w terminie od 6 do 10 maja 2024 r. złożyć wniosek o przyjęcie do tej szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji:

22 maja 2024 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

23 – 27 maja 2024 r.– należy potwierdzić wolę nauki w placówce,

29 maja 2024 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

3 - 4 czerwca 2024 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej,

11 czerwca 2024 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

12 – 13 czerwca 2024 r.– należy potwierdzić wolę nauki w placówce,

17 czerwca 2024 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

Lp

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

64

2

Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu 

32

3

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

16

4

Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki, w której zatrudniony jest jego rodzic

8

5

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki

4

 

 

 

Szkoły ponadpodstawowe

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać wypełniony elektronicznie i złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 20 maja do 14 czerwca do godziny 15:00.

 

Harmonogram rekrutacji:

21 czerwca - 5 lipca do godziny 15:00 uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

11 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów,

11 - 17 lipca do godziny 15:00 szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

18 lipca o godzinie 11:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać złożony w terminie 19 - 26 lipca do godziny 15:00,

1 sierpnia godzina 12:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów,

8 sierpnia godzina 11:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

Wersja do druku
Wersja PDF