Oświadczenie w sprawie zgromadzenia na Głównym Rynku Kalisza

W związku z informacjami na temat spotkania autorskiego Jacka Międlara, które odbędzie się w sobotę 28 lipca, o godz. 14.00, na Głównym Rynku Kalisza informuję, że Miasto jest przestrzenią publiczną, dlatego każdy, kto przestrzega przepisów prawa, może zorganizować zgromadzenie. Wyraźnie mówią o tym artykuły zawarte w ustawie z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r., poz. 408):

Art. 21. W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany
w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy niniejszego rozdziału”.

Art. 25. 1. Zgromadzenie, o którym mowa w art. 21, może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go”.

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, informacje o spotkaniu zostały dodatkowo przekazane Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu oraz Straży Miejskiej Kalisza.

 Piotr Cieślak, naczelnik Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kalisza

Wersja do druku
Wersja PDF