Wybieramy nowe rady osiedli! Zapraszamy do kandydowania!

Chcesz mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie? Nowa kadencja rad osiedli i sołectw to szansa dla tych, którzy chcą zmieniać swoje małe ojczyzny. Wybory do jednostek pomocniczych na terenie Miasta Kalisza odbędą się w czwartek, 12 września br. Nowe władze wybierzemy w 23 osiedlach i 3 sołectwach.

Podstawowym zadaniem rady osiedla i sołectwa jest reprezentowanie interesów lokalnej społeczności wobec prezydenta i rady miasta, a także wobec jednostek, instytucji czy stowarzyszeń działających na terenie osiedla.

Za pośrednictwem rad osiedlowych i sołectw mieszkańcy mogą między innymi:
- opiniować sprawy dotyczące funkcjonowania komunalnej infrastruktury technicznej, rozwiązań komunikacyjnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- inicjować i organizować działania mające na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb w zakresie porządku publicznego, ochrony środowiska i poprawy warunków życia,
- współuczestniczyć w tworzeniu budżetu Kalisza w części dotyczącej osiedla.

Kadencja jednostek pomocniczych trwa 5 lat.

- Udział w radzie osiedla czy sołectwie to doskonałe pole do działania dla mieszkańców cieszących się społecznym zaufaniem, którzy chcą zrobić coś nie tylko dla siebie, ale i dla lokalnej społeczności. Warto zaangażować się w prace na rzecz swojej najbliższej okolicy, dlatego zachęcam do kandydowania - mówi prezydent Krystian Kinastowski, który również był radnym osiedlowym.

W tym roku, osoby zainteresowane kandydowaniem na członków rady osiedla mają po raz pierwszy możliwość zaprezentowania się na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalisza www.kalisz.pl.

Informacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz wiek i postulaty wyborcze. Długość tekstu nie może przekroczyć 300 znaków. Osoba zainteresowana kandydowaniem ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane do zamieszczenia informacje.

Umieszczenie informacji na oficjalnej stronie Miasta Kalisza nie zwalnia z konieczności zgłoszenia swojej kandydatury 12 września br. na zebraniu wyborczym.

Prezentację kandydata należy przesłać w formie elektronicznej na adres krm@um.kalisz.pl co najmniej 30 dni przed terminem wyborów, zatem do 13 sierpnia br.

Kadencja działających obecnie rad osiedlowych i sołectw dobiega końca 11 września br. zgodnie z podjętą uchwałą Nr VI/64/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw z późn. zm (w załączeniu).

W czwartek, 12 września wybierzemy nowe rady osiedla oraz sołtysów i rady sołeckie. Poprzez udział w zebraniach wyborczych zwoływanych przez Prezydenta Miasta Kalisza możemy zdecydować komu powierzymy reprezentowanie spraw wspólnoty samorządowej. W załączniku znajduje się wykaz punktów oraz godziny zebrań.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców do czynnego udziału w wyborach i współdecydowania o losach swojego osiedla czy sołectwa.

KANDYDATURA DO RADY OSIEDLA SZCZYPIORNO.

Oprac. Katarzyna Ciupek
Wersja do druku
Wersja PDF