Trwają prace na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Od dwóch lat na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych trwają prace budowlane związane z realizacją Projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”, na który składa się wiele zadań, zarówno inwestycyjnych, jak i zakupowych. W ramach projektu przewidziane są dwa kluczowe zadania.

Z początkiem października br. wykonawca zainstalowanej nowej linii sortowania odpadów, firma Sutco Polska Sp. z o. o. z Katowic przystąpił do ostatniego etapu prac, polegających na połączeniu mechanicznym oraz elektrycznym systemów sterowania. Wymieniona została rozrywarka, a wraz z nią przenośniki – kanałowy oraz wznoszący. Po fizycznym połączeniu obu części instalacji w nowej hali wykonawca przystąpi do jej rozruchu. Zakończenie tego skomplikowanego procesu planowane jest na połowę marca 2022 roku, a jego zwieńczeniem będzie odbiór całości prac. Firma modernizuje również segment kompostowni, który jest uzupełnieniem instalacji sortowania odpadów. Wymianie podlega most załadowczy kompostowni oraz elementy wymagające wymiany po piętnastoletnim okresie intensywnej eksploatacji.

Budowa nowego obiektu, który służyć ma fermentacji selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych to kolejny etap rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Po zakończeniu prac ziemnych, wykonaniu wykopów pod fundamenty, nasypów budowlanych i warstw podkładowych, wykonawca przystąpił do realizacji dalszych robót budowalnych. Wykonano m.in.: ponad 90% zbrojenia fundamentów głównej hali przyjęcia odpadów, betonowanie większości stóp fundamentowych oraz ław fundamentowych, płytę fundamentową największego zbiornika technologicznego na odcieki, połączonego ze zbiornikiem biogazu. Rozpoczęto także ustawianie szalunków pod ściany kluczowych obiektów.

Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy). Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dodała: Magdalena Furmaniak, zdjęcia: ZUOK Orli Staw, Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF