Kalisz – kurs na rewitalizację

Rozpoczęcie projektu
13.11.2018
Status projektu:
zakończony

Kalisz – kurs na rewitalizację

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności i integracji lokalnej społeczności na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1. Utworzenie woonerfu w obszarze ul. Śródmiejskiej oraz ul. Zamkowej w Kaliszu, tj. strefy uspokojonego ruchu o wysokich walorach estetycznych, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców.

2. Przebudowę ul. Piskorzewskiej w Kaliszu poprzez uspokojenie ruchu samochodowego, przywrócenie ładu przestrzennego oraz podniesienie standardu przestrzeni ulicy z zachowaniem jej oryginalnego wyglądu.

3. Rewaloryzację Plant Miejskich – teren Plant stał się przestrzenią atrakcyjną dla mieszkańców poprzez utworzenie strefy odpoczynku oraz spędzania wolnego czasu (w zakresie rzeczowym zadania uwzględniono m.in. nasadzenia roślin o wielopoziomowym układzie, przeprojektowanie układu komunikacyjnego wraz z wymianą istniejącej nawierzchni, przebudowę oświetlenia, montaż małej architektury).

4. Przebudowę i adaptację lokalu przy ul. Babina 1 w Kaliszu na „Centrum Organizacji Pozarządowych”, w którym zmodernizowane lokale służą organizacjom pozarządowym, są miejscem spotkań, szkoleń oraz warsztatów, kierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale i ogółu Kaliszan.

5. Przebudowę i adaptację budynku przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu na „Akcelerator Kultury”, który pozwala na wyrównanie szans związanych z dostępem do usług kulturalnych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Jest to również nowa na mapie Kalisza przestrzeń służąca rozwojowi potencjału turystycznego, przemysłów kreatywnych i kultury.

6. Przebudowę i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu na „Dom Sąsiedzki”, w którym organizowane są zarówno wydarzenia dla mieszkańców, jak i z ich inicjatywy. Ponadto w murach obiektu prowadzone jest poradnictwo zawodowe i prawne.

 

Źródło dofinansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

 

logotypy-UE-01.png [24.39 KB]

Kwota wkładu własnego: 7 865 912,96 PLN
Kwota dofinansowania: 9 391 439,96 PLN
Całkowity koszt projektu: 17 257 325,92 PLN
Źródło finansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2
Organ realizujący projekt: Miasto Kalisz
Okres realizacji projektu: 13.11.2018 do 31.12.2021
Wersja do druku
Wersja PDF