Mycie okien u seniora - Zapraszamy do składania ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2021 roku.

Konkurs dotyczy usługi mycia okien u seniorów i skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zadanie ma być realizowane od sierpnia do grudnia 2021 roku.

Oferty należy składać do 21 lipca, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Otwarty konkurs ofert - Mycie okien u Seniora" za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miasta Kalisza w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, ul. Kościuszki 1a.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia (w załączeniu).

Dodała: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF