Ochrona i promocja zdrowia - oferta złożona

Prezydent Miasta Kalisza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu: ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania: Warsztaty żywieniowe dla dzieci w szkołach podstawowych.

Treść oferty znajduje się w załączeniu.

Wersja do druku
Wersja PDF