Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty znajdują się w załączniku. Oferty należy składać łącznie:

1) w formie elektronicznej: poprzez Generator wniosków – witkac.pl w terminie od 9 do 30 stycznia 2023 roku - www.witkac.pl

2) w formie papierowej: do dnia 30 stycznia 2023 roku w zamkniętych kopertach, z obowiązkowym podaniem numeru tytułu zadania publicznego z ogłoszenia konkursowego oraz nazwy własnej projektu, nazwy i adresu oferenta z dopiskiem „KONKURS OFERT W DZIEDZINIE KULTURY” w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, w Ratuszu, Główny Rynek 20 w Kaliszu, III piętro, pokój 57, do godziny 14:00.

WKST
Wersja do druku
Wersja PDF