Rozpoczyna się nabór wniosków o dotacje na prace i roboty przy zabytkach

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił otwarty nabór wniosków o udzielenie z budżetu Kalisza w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, niestanowiących jego wyłącznej własności.

O udzielenie dotacji z budżetu Kalisza mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności zabytku, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.)

Wnioski wraz z załącznikami można składać od 3 dnia listopada 2023 roku, do dnia 5 grudnia 2023 roku.

Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonego poniżej Poradnika dla wnioskodawców - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, III piętro pok. 55 – od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub podczas dyżurów pracowników Wydziału w dwóch terminach: 13.11.2023 r. i 27.11.2023 w godz. 15.30 - 17.00.

WKST, fot. Łukasz Zandecki
Wersja do druku
Wersja PDF