Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Urząd Miasta Kalisza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Kalisza. Nawet 41 tys zł w przypadku osób fizycznych i 375 tys zł dla wspólnot mieszkaniowych. Dotacje w takich maksymalnych wysokościach będzie można uzyskać na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i poprawę efektywności energetycznej. Samorząd Kalisza na realizację programu pozyskał ponad 2,8 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest skierowany do osób fizycznych posiadających prawo własności lub posiadających ograniczone prawa rzeczowe lub najemców lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy i wchodzącego w jej mieszkaniowy zasób. W ramach dotacji mogą one zakupić i zamontować ekologiczne ciepła w miejsce takiego, które nie jest przyjazne środowisku albo podłączyć mieszkanie do źródła systemowego, funkcjonującego w budynku. Program obejmuje także instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej, zakup i montaż okien w mieszkaniu, zakup drzwi wejściowych, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Wysokość dofinansowania, które może uzyskać osoba fizyczna w ramach programu uzależniona jest od dochodów jej gospodarstwa domowego i ustalono ją na następujących poziomach:
• podstawowym – dotacja w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
• podwyższonym – dotacja w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
• najwyższym – dotacja w wysokości do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

Beneficjentami programu „Ciepłe mieszkanie” mogą być także wspólnoty mieszkaniowe. W ich przypadku prace mogą obejmować demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Dodatkowo mogą być wykonane również takie działania jak:
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej c.w.u. ),
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
• wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
• zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
W przypadku takiego zakresu inwestycji dotacja może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą także skorzystać z programu nie wymieniając źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, ale realizując w ramach dotacji poniższe prace:
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
• zakup i montaż okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
• wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
• zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
W takim przypadku wspólnoty mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł.

Gdzie składać wnioski?
– w formie papierowej: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,
– w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kalisza, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):  /20t18jhef6/skrytka

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Miasta Kalisza.
Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:
Tel.: 62 76 54 362 - Anna Piotrowska, Renata Nowaczyk - Ruszczak
e-mail: wgos@um.kalisz.pl

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:
1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
5. Numer rachunku bankowego.
6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
9. Informacje o uzyskanym dochodzie  Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.
 
Dokumenty do pobrania:
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” z załącznikami:
Załączniki do Regulaminu:
1. Zasady Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z załącznikami:
• Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 1)-3) programu
• Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 4) programu
2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych z załącznikami
2a. Wzór wniosku o dofinansowanie dla wspólnot z załącznikami
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych
3a. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla wspólnot
4. Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami

 

 

Dodała: Marcelina Pietrzak - Kancelaria Prezydenta Miasta, za: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wersja do druku
Wersja PDF