Zapisz dziecko do szkoły - nabór elektroniczny

Od 5 lipca rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół podstawowych. Rekrutacja jest prowadzona tylko do placówek, w których są wolne miejsca. W rekrutacji mogą brać udział dzieci, które nie zostały przyjęte lub nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.

Rekrutacja do przedszkoli https://uzupelniajaca-przedszkola-kalisz.nabory.pl/

Rekrutacja do szkół podstawowych: https://uzupelniajaca-sp-kalisz.nabory.pl/

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i szkół podstawowych:

 

wnioski można składać w terminie od 5 do 7 lipca 2022 r.

22 lipca 2022 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

godzina 11:00 do przedszkoli

godzina 12:00 do szkół podstawowych

29 lipca 2022 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji


Rekrutacja do szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziału zerowego

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

Na stronach znajdą się szczegółowe informatory klasach pierwszych szkół podstawowych objętych elektroniczną rekrutacją. Od 14 marca będzie możliwość elektronicznego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych. Po elektronicznym wypełnieniu wniosek należy zatwierdzić. Ze względu na trwającą pandemię nie należy dostarczać wydrukowanego wniosku do placówki.

 

Szkoły Podstawowe:

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

LP

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

64

2

Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu 

32

3

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

16

4

Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki, w której zatrudniony jest jego rodzic

8

5

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki

4

 

 

Przedszkola i oddziały zerowe:

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:

 

LP

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1

Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym

64

2

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym lub w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo lub uczy się w trybie dziennym

32

3

Kandydat posiada rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub w tej samej szkole podstawowej (dotyczy również zespołów szkolno – przedszkolnych )

16

4

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

8

5

Kandydat w wieku 3 - 5 lat

4

6

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki

2

W naborze uczestniczy 15 przedszkoli publicznych (w tym Przedszkole „Mały Nazaret”), 10 przedszkoli niepublicznych oraz 10 szkół podstawowych.

 

 

Szkoły ponadpodstawowe

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać wypełniony elektronicznie i zaakceptowany w terminie od 16 maja do 20 czerwca do godziny 15:00

Przypominamy, że w przypadku szkół zawodowych konieczne jest przedstawienie zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu. W związku z tym prosimy o zwrócenie się do szkoły zawodowej stanowiącej pierwszy wybór o wydanie stosownego skierowania do lekarza.

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godziny 15:00  uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o skan kopi świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


20 lipca 2022 r. od godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00 szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2 sierpnia 2022 r. o godzinie 12:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

Rekrutacja uzupełniająca

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać złożony od 3 do 5 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

16 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

26 sierpnia 2022 r. godzina 13:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

Terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

 

Wniosek o przyjęcie powinien zostać złożony w terminie od 16 do 31 maja 2022 r. do godziny 15.00

W dniu 6 czerwca 2022 r. godzina 15:30 zostanie przeprowadzony sprawdzian kompetencji językowych

Do 20 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyniku sprawdzianu kompetencji językowych

 

Terminy rekrutacji do Oddziałów Przygotowania Wojskowego

Wniosek o przyjęcie powinien zostać złożony w terminie od 16 do 31 maja 2022 r. do godziny 15.00

Próba sprawności fizycznej  – test szybkości 4 x 10 (każdy kandydat) bieg na 1000 m. i 800 m.
w dniach: 7 czerwca 2022 r. - bieg na 1000 m. chłopcy - godz. 9:00 -11:00,
8 czerwca 2022 r. – bieg na 800 m. dziewczęta - godz. 9:00 -11:00,
14 czerwca 2022 r. godz. 12:00 - ogłoszenie wyników  próby sprawności fizycznej.

Wersja do druku
Wersja PDF