Remonty i modernizacje kamienic - złóż wniosek o dotację. Weź udział w spotkaniu informacyjnym - 5 listopada

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji mogą ubiegać się o dotację z budżet Miasta Kalisza na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w poniedziałek, 5 listopada, o godz. 17.00, w sali recepcyjnej ratusza.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezydent Miasta Kalisza ogłosił otwarty nabór wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie:

  • robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie;
  • prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Na dotacje ma zostać zarezerwowany milion złotych w przyszłorocznym budżecie Miasta.

Dotacje będą udzielane na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza i muszą zostać wykorzystane do końca grudnia 2019 r.

Zakres prac możliwych do dofinansowania w ramach dotacji celowej określony został w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac.

Wzory wniosków o udzielenie dotacji są dostępne w Biurze Rewitalizacji (Ratusz, Główny Rynek 20, pokój nr 11, na parterze) a także na stronach internetowych: www.kalisz.pl, www.bip.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl. Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza (Ratusz, Główny Rynek 20, pokój nr 21, na I piętrze) do 30 listopada br.

Ze szczegółami można zapoznać się w Zarządzeniu nr 674/2018 Prezydenta Miasta Kalisza. Informacji udziela również Biuro Rewitalizacji – tel. 062 765 43 68, e-mail: rewitalizacjakalisz@um.kalisz.pl 

Dla Wnioskodawców pomocny okaże się na pewno Poradnik, który odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące dotacji.

Wzory dokumentów:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji.
  2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót lub prac.
  3. Harmonogram i kosztorys przewidywanych robót lub prac.
  4. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na roboty lub prace objęte wnioskiem o udzielenie dotacji / informacja o ubieganiu się o takie środki w innych organach mogących udzielić dotacji.
  5. Oświadczenie obejmujące wykaz robót lub prac wykonanych przy nieruchomości w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
  6. Zgoda współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych na ubieganie się o dotację z budżetu Miasta Kalisza i przeprowadzenie robót lub prac.
  7. Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 362).
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Wersja do druku
Wersja PDF