Rodziny zastępcze świętowały

W miniony piątek w Kaliszu obchodzono Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej odbył się międzypokoleniowy festyn pod honorowym patronatem Krystiana Kinastowskiego – Prezydenta Miasta Kalisza.

Dla dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej i ich opiekunów przygotowano występy taneczne, animacje i zabawy, konkursy, malowanie twarzy, przejażdżki kucykiem, a także poczęstunek. Z rodzinami zastępczymi spotkali się m.in. prezydent Krystian Kinastowski, wiceprezydent Mateusz Podsadny oraz radni Rady Miasta Kalisza.

Festyn zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu wspólnie z kaliskimi Domami Dziecka i Domem Pomocy Społecznej.

W naszym mieście w rodzinnej pieczy zastępczej wychowuje się 262 dzieci umieszczonych w 148 rodzinach zastępczych i 7 rodzinnych domach dziecka. Natomiast w trzech kaliskich domach dziecka przebywa łącznie 35 dzieci.

– Wszystkim opiekunom zastępczym dziękujemy za otwarte serca, okazaną miłość i stworzenie bezpiecznego domu dla każdego potrzebującego dziecka - mówiła Iwona Niedźwiedź, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. – Nieustająco zachęcamy i czekamy na osoby, które odnajdują w sobie misję utworzenia rodziny dla samotnych dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujące warunki:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – wynikający z tytułu egzekucyjnego;
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologiczną dotyczącą predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- przebywają na terytorium RP;
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

Osoby spełniające wymienione warunki biorą udział w szkoleniu, a po jego zakończeniu mogą uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Działem Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu (ul. Obywatelska 4, tel. 506 162 407).

Oprac. Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta za: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, zdjęcia: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu (oznaczone)
Wersja do druku
Wersja PDF