Wsparcie dla przedsiębiorców

Prezydent Krystian Kinastowski zadecydował o wprowadzeniu pakietu wsparcia dla mieszkańców i kaliskich przedsiębiorców. Pomoc związana jest przede wszystkim z czynszem oraz podatkami lokalnymi.

Pakiet obejmuje możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych. Są wśród nich podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Aby uzyskać ulgi, dotyczących miesięcy od marca do maja włącznie, konieczne jest złożenie wniosku. Można to zrobić bez przychodzenia do urzędu. Wniosek, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, można przesłać za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub mailem albo poprzez tradycyjną pocztę. Do wniosku należy dołączyć wypełnione dokumenty z załączników oraz dokumenty potwierdzające brak możliwości zapłaty podatku w wyniku np. spadku obrotów. Wzory wniosków można znaleźć TUTAJ.

Wprowadzono także ulgi przy opłacie za najem miejskich lokali na potrzeby działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zamknęli lokale i całkowicie zawiesili działalność, zostaną zwolnieni z czynszu do czasu wznowienia działalności - ulga ta nie zwalnia ich od uiszczania opat za media. W przypadku lokali użytkowych, których najemcy nadal prowadzą działalność, jednak zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek ich obrotów, będą oni mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu. Działanie takie jest zgodne z Zarządzeniem nr 226/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.

Wszelkich informacji dotyczących podatkowych ułatwień dla przedsiębiorców w sprawach podatkowych udziela Wydział Finansowy pod numerem telefonu +48 62 7654484, a w sprawach czynszowych Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych pod numerem telefonu +48 62 5985500.

Przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w wyniku pandemii, przedłużone zostały terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 roku. Aby skorzystać z tej możliwości konieczne jest jednak złożenie stosownego oświadczenia. Płatność majowej i czerwcowej raty podatku od nieruchomości możliwa będzie do 30 września. Możliwość taką daje Uchwała Nr XXII/374/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020r. W sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Aby z niej skorzystać należy do 15 maja złożyć stosowny wniosek. Jego wzór dostępny jest TUTAJ.

Ulgi dla przedsiębiorców i mieszkańców wprowadziło także Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Pierwsze dwie z nich skierowane są dla osób użytkujących lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Możliwe jest dla nich odroczenie terminu płatności czynszu najmu za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 roku o 4 miesiące, jeśli średni przychód w miesiącach grudzień 2019-luty 2020 jest wyższy o 25% od przychodu uzyskanego w miesiącu, którego dotyczy wniosek. Proponuje się także obniżenie czynszu najmu za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 roku o 50%, w przypadku całkowitego zawieszenia działalności lub nieosiągania przychodów we wnioskowanych miesiącu. W obu przypadkach wymagany jest indywidualny wniosek najemcy z oświadczeniem informującym o zaistniałej sytuacji oraz uzasadnieniem wniosku. Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego najemca w terminie do 30 dni musi udokumentować okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku. Jeśli tego nie zrobi to naliczone zostaną odsetki za opóźnienie płatności - w przypadku pierwszej ulgi – lub naliczony zostanie czynsz w pełnej wysokości wraz z odsetkami za opóźnienie płatności – w przypadku drugiej ulgi. Dwie propozycje osłonowe skierowano także do najemców lokali mieszkaniowych. Pierwsza dotyczy mieszkań z zasobu „Kaliskie własne M” z dojściem do własności w blokach przy ulicy Rodzinnej. Na wniosek najemcy możliwe jest zawieszenie wpłaty na wykup mieszkania w wysokości 5,50 zł/m² na maksymalnie trzy miesiące (od maja do lipca 2020 roku). Wniosek powinien zawierać stosowne oświadczenie z uzasadnieniem. Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego najemca w terminie do 30 dni musi udokumentować okoliczności podane w nim podane. Jeśli tego nie zrobi – będzie wymagana wpłata razem z odsetkami. W przypadku pozostałych lokali mieszkalnych z zasobu najmu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na indywidualny wniosek najemcy z podaniem uzasadnienia, możliwe jest nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowania należności za okres od kwietnia do czerwca 2020 roku. Propozycja ta dotyczy jedynie osób, które wcześniej nie miały zaległości czynszowych. Na stronie Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego www.tbs.kalisz.pl dostępny jest formularz wniosku, na którym lokatorzy i przedsiębiorcy mogą zwracać się o udzielenie pomocy. Skan wypełnionego wniosku należy przesłać na adres mailowy: lokator@tbs.kalisz.pl .

Najemcy i dzierżawcy pomieszczeń w budynku dworca autobusowego także mogą liczyć na ulgi czynszowe. Możliwe będzie odstąpienie od naliczania czynszu za marzec, począwszy od 16. dnia miesiąca oraz zwolnienie z czynszu za cały kwiecień. Przysługują one najemcom i dzierżawcom, którzy do 15 maja przedstawią dokumenty potwierdzające wysokość obrotów za miesiące luty, marzec i kwiecień, co umożliwi weryfikację zasadności udzielenia ulgi. Przysługiwać będzie ono w przypadku zaprzestania działalności, poświadczonego brakiem obrotów lub spadkiem ich o 60% w porównaniu do lutego. Jeśli działalność gospodarcza zostanie wznowiona w kwietniu, należy powiadomić o tym Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Czynsz będzie wówczas naliczony proporcjonalnie od dnia wznowienia działalności. Jeśli odgórne ograniczenia związane z pandemią będą obowiązywać w kolejnych miesiącach, przedsiębiorcy będą mogli ponowić wniosek. Ulgi przysługują także w przypadku ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej. Tacy przedsiębiorcy zapłacą tylko 50% czynszu za marzec od 16. dnia miesiąca oraz za cały kwiecień. Ulga przysługiwać będzie, jeśli wykazany zostanie spadek obrotów o co najmniej 20% w porównaniu do lutego. W przypadku przedłużenia ograniczeń, właściciele takich podmiotów także mogą złożyć ponowne wnioski.

Propozycje osłonowe wprowadzono również dla lokatorów zasobów mieszkaniowych Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Osoby, które z powodu epidemii utraciły lub utracą pracę pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 2020 roku, będą miały możliwość odroczenia spłaty czynszu. Dotyczy to nie tylko najemców, ale też wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących z nim na stałe i zgłoszonych do opłat niezależnych od właściciela (woda, śmieci itd.) przed 1 lutego 2020 roku. Aby z tej możliwości skorzystać, należy złożyć pisemny wniosek w tej sprawie do dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Do wniosku dołączyć należy dokument potwierdzający utratę pracy przez najemcę albo innego pełnoletniego domownika. Spłata może być odroczona na trzy miesiące. Termin uregulowania odroczonego czynszu to 31 grudnia 2020 roku. W tym czasie nie będą naliczane odsetki za zwłokę. Szczegóły dotyczące odroczeń znaleźć można w Zarządzeniu nr 200/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia ulg w płatności czynszu za najem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Kalisza, w związku ze stanem epidemii.

W związku ze skutkami epidemii COVID19 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na „pożyczkę płynnościową” na wsparcie realizowanych przedsięwzięć związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:
– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
– zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
– spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
– zatowarowanie, półprodukty itp.,
– wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
Grupą docelową są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie makroregionu północno-zachodniego obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie i znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub będące nią zagrożone. Więcej szczegółów na temat pożyczki płynnościowej znajduje się na stronie www.pfp.com.pl.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program, dzięki któremu wsparcie, m.in. w czasie występowania epidemii, mogą otrzymać osoby niepełnosprawne. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można TUTAJ.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu będzie realizował nowe wytyczne, na podstawie których wsparcie uzyskają m.in. mikroprzedsiębiorcy. Dotyczą one dofinansowania wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej, czy mikropożyczek dla przedsiębiorców. Wytyczne są zgodne z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Ponadto Miasto wparło kaliskich restauratorów, właścicieli barów i kawiarni. Na stronie internetowej www.kalisz.pl dostępne są aktualne informacje na temat ich oferty „na wynos”.

jedzenie2.png [706.49 KB]

Tekst Juliusz Kowalczyk
Wersja do druku
Wersja PDF